Kursens innehåll

FMW100, Forskningsmetodik för webmaster, 7,5 hp

Revision 2


I kursen presenteras forskningsprocessen och dess olika delar som granskning av vetenskapliga arbeten, hur man planerar ett vetenskapligt arbete och val av kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder i olika undersöknigar. Vidare diskuteras etisk bedömning i samband med planering av vetenskaplig studie.