Litteraturlista

HUV100, Hållbar utveckling, 7,5 hp

Revision 2


Referenslitteratur

Broman, Robért, Basile, Byggeth, Conell. Sustainability Handbook

Grafström, Maria. (2015). CSR : företagsansvar i förändring. 2. uppl. Malmö: Liber

Hornborg, Alf. (2015). Nollsummespelet: teknikfetischism och global miljörättvisa. Göteborg: Daidalos

Pihl, Håkan. (2014). Miljöekonomi för en hållbar utveckling. 5. [rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur

Litteratur

Granström, Helena. (2016). Det som en gång var. 1. utg. Stockholm: Natur & kultur

Gulliksson, Håkan & Holmgren, Ulf. (2011). Hållbar utveckling: livskvalitet, beteende och teknik. 1 uppl. Lund: Studentlitteratur

Larsson, Markus. (2014). Modern miljöekonomi : ekonomiska teorier om hållbar utveckling. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur

Kompletterande material

Kompendie