Litteraturlista, bilaga till:

SAGU40, Svenska som andraspråk (1-30): Grundskolan årskurs 1-3 - ingår i Lärarlyftet, 30 hp

Revision 6

Beslutad 2022-06-01


Delkurs 1: Migrationsprocesser, identitet och attityder till

Boyd, S. & Bredäng, G. (2013). Attityder till brytning - exemplet utländska lärare i svenska skolor. Ingår i Hyltenstam, K. & Lindberg, I (Red.). Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle. Studentlitteratur

Darvishpour, M., & Westin, C. (Red.). (2021). Migration och etnicitet : perspektiv på mångfald i Sverige. (3. uppl.). Studentlitteratur

Hyltenstam, K., Axelsson, M., & Lindberg, I. (Red.). (2012). Flerspråkighet: en forskningsöversikt. Vetenskapsrådet. https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25ac6/1529480531679/Flerspraakighet_VR_2012.pdf

Kästen-Ebeling, G., & Otterup, T. (Red.). (2018). En bra början: mottagande och introduktion av nyanlända elever. (2. uppl.). Studentlitteratur

Musk, N. & Wedin, Å. (2010). Flerspråkighet, identitet och lärande. Studentlitteratur

Stroud, C. (2013). Halvspråkighet och rinkebysvenska som språkideologiska begrepp. Ingår i Hyltenstam, K. & Lindberg, I (Red.). Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle. Studentlitteratur

Åkesson, E. (2016). Normer, normmedvetenhet och normkritik. Amphi Produktion. https://www.skolverket.se/download/18.653ebcff16519dc12ef362/1539586793376/Normer-normmedvetenhet-och-normkritik.pdf

Delkurs 2: Interkulturalitet och flerspråkighet (5hp)

Cummins, J. (2017). Flerspråkiga elever. Effektiv undervisning i en utmanande tid. Natur & kultur

Lahdenperä, P. (2017). Nyanlända som utmaning för utveckling av skolan som interkulturell lärmiljö : Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet. Liber

Lindberg, I. & Hyltenstam, K. (2013). Flerspråkiga elevers språkutbildning. Ingår i Olofsson, M. (Red.). Symposium 2012: Lärarrollen i svenska som andraspråk. Stockholms universitets förlag. https://www.su.se/polopoly_fs/1.647487.1676542763!/menu/standard/file/Lindberg-Hyltenstam.pdf

Musk, N. & Wedin, Å. (2010). Flerspråkighet, identitet och lärande. Studentlitteratur

Svensson, G., Rosén, J., Straszer, B. & Wedin, Å. (2018). Greppa flerspråkigheten: en resurs i lärande och undervisning. Skolverket. https://www.skolverket.se/getFile?file=3905

Delkurs 3: Andraspråksutveckling och lärande (5hp)

Flyman Mattson, A. (2017). Svenska som andraspråk på språkvetenskaplig grund. Studentlitteratur

Hyltenstam, K., Axelsson, M., & Lindberg, I. (Red.). (2012). Flerspråkighet - en forskningsöversikt. Vetenskapsrådet. https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25ac6/1529480531679/Flerspraakighet_VR_2012.pdf

Laursen, H-P. (Red.). (2015). Litteracitet och språklig mångfald. Studentlitteratur

Lindberg, I. (2013). Samtal och interaktion i andraspråksforskning. Ingår i Hyltenstam, K. & Lindberg, I. (Red.). Svenska som andraspråk: i forskning, undervisning och samhälle. 481-518. (2.uppl.). Studentlitteratur

Musk, N. & Wedin, Å. (2010). Flerspråkighet, identitet och lärande. Studentlitteratur

Svensson, G. (2017). Transspråkande i praktik och teori. Natur och Kultur

Svensson, G., Rosén, J., Straszer, B. & Wedin, Å. (2018). Greppa flerspråkigheten: en resurs i lärande och undervisning. Skolverket. https://www.skolverket.se/getFile?file=3905

Delkurs 4: Läsa och skriva på ett andraspråk (5hp)

Hedman, C. (2009). Dyslexi på två språk. 27-40. https://www.spsm.se/globalassets/funktionsnedsattning/avhandlingar/dyslexi-pa-tva-sprak-hedman-christina.pdf

Laursen, H-P. (Red.). (2015). Litteracitet och språklig mångfald. Studentlitteratur

Philipsson, A. (2013). Svenskans morfologi och syntax i ett andraspråksperspektiv. Ingår i Hyltenstam, K. & Lindberg, I. (Red.). Svenska som andraspråk: i forskning, undervisning och samhälle. 121-149. 2. uppl. Studentlitteratur

Salameh, E-K. (2006). Språkstörning i kombination med flerspråkighet. Läsning. (2). https://www.spsm.se/globalassets/studiepaket-stodmaterial-delwebbar/sarskilt-stod---nyanlanda/sprakstorning-i-kombination-med-flersprakighet.pdf

Delkurs 5: Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (5hp)

Alleklev, B. & Lindvall, L. (2000). Listiga räven : läsinlärning genom skönlitteratur : [ett läsprojekt i Kvarnbyskolan, Rinkeby i samarbete med Rinkeby bibliotek]. En bok för alla

Axelsson, M. (2013). Flerspråkighet och lärande. Ingår i Hyltenstam, K. & Lindberg, I. (Red.). Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle. 547-577. (2.uppl.). Studentlitteratur

Basaran, H. (2016). Nyanlända elever i mitt klassrum: språkutveckling med digitala resurser. Gothia Fortbildning

Gibbons, P. (2018). Stärk språket, stärk lärandet: språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet. 5. Studentlitteratur

Kuyumcu, E. (2013). Genrepedagogik som verktyg i språk- och kunskapsutvecklande undervisning och lärande. Ingår i Hyltenstam, K. & Lindberg, I. (Red.). Svenska som andraspråk: i forskning, undervisning och samhälle. 605-631. (2.uppl.). Studentlitteratur

Delkurs 6: Utvärdering och bedömning (5hp)

Abrahamsson, T., & Bergman, P. (Red.). (2014). Tankarna springer före- : att bedöma ett andraspråk i utveckling. Liber

Flyman Mattsson, A. (2021). Andraspråkets grammatik. Studentlitteratur

Håkansson, G. (2013). Utveckling och variation - en tillämpning av processbarhetsteorin på svenskt inlärarspråk. Ingår i Hyltenstam, K. & Lindberg, I. (Red.). Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle. Studentlitteratur

Olofsson, M. & Sjöqvist, L. (2013). Bedömning i svenska som andraspråk. Ingår i Hyltenstam, K. & Lindberg, I. (Red.). Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle. Studentlitteratur

Olofsson, M. (Red.). (2006). Symposium 2006 : bedömning, flerspråkighet och lärande. HLS-förlag. https://www.su.se/nationellt-centrum-for-svenska-som-andrasprak/forskning-och-konferenser/symposium?open-collapse-boxes=ccbd-symposium2006bed%C3%B6mningavflerspr%C3%A5kigaeleversl%C3%A4rande

Skolverket. (2017). Bygga svenska för årskurs 1–3. Skolverket. https://www.skolverket.se/bedomningsstod-och-kartlaggningsmaterial#/112/gr-sv-112-akF3-2

Wiliam, D. & Leahy, S. (2015). Handbok i formativ bedömning : strategier och praktiska tekniker. Natur & Kultur

Kompletterande material

För kursen relevanta lagar och regler t.ex. skollag, läroplan, kursplan och allmänna råd. Aktuella artiklar och information från webbsidor t.ex. Skolverket, Nationellt centrum för svenska som andraspråk. Program från UR. Vilka som ska användas i denna kurs anges i respektive delkurs information.