Litteraturlista

VBP600, Vård och behandling vid psykiatriska tillstånd - olika perspektiv, 7,5 hp

Revision 3

Beslutad 2019-10-31


* Observera! Nedanstående kurslitteratur kan ha utkommit i senare upplagor/år. Vid kursstart gäller senaste upplaga.

Litteratur

Bohman, Hannes. (2012). Adolescents with Depression Followed up Prognostic Significance of Somatic Symptoms and Their Need of In-Patient Care. Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine. 809. Uppsala: Uppsala Universitet. http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:549238

Brunt, David & Hansson, Lars (red.). (2014). Att leva med psykisk funktionsnedsättning: livssituation och effektiva vård- och stödinsatser. 2., [rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur

Gillberg, C., Råstam, M. & Fernell, E. (red.). (2015). Barn- och ungdomspsykiatri. 3., rev. utg. Stockholm: Natur & kultur

Hedman Ahlström, Britt. (2009). Major depression and family life : the family s way of living with a long-term illness. Göteborg: University of Gothenburg, Department of Health and Caring Sciences. http://hdl.handle.net/2077/19047

Herlofson, J., Ekselius, L., Lundin, A., Mårtensson, B. & Åsberg, M. (red.). (2016). Psykiatri. 2., [rev. och omarb.] upp. Lund: Studentlitteratur

Lindgren, Britt-Marie. (2011). Self-harm - hovering between hope and despair : experiences and interactions in a health care context. Umeå: Umeå university, Faculty of Medicine, Department of Nursing. http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:450367

Lingjaerde, Odd. (2006). Psykofarmaka : läkemedelsbehandling av psykiska sjukdomar. Lund: Studentlitteratur

Persson, Hans-Inge: Javinger, Mikaela: Ekman, Inger. (2017). Personcentrerad hälso-och sjukvård-rapport från verkligheten. (1). Stockholm: Liber

* Topor, Alain. (2004). Vad hjälper? : vägar till återhämtning från svåra psykiska problem. Stockholm: Natur och kultur

Wihlsson, Marie. (2017). Ungdomars strävan mot att lyckas och nå framgång i livet-skolan som hälsofrämjande arena. Halmstad: Högskolan i Halmstad. http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1113234&dswid=1676

Wiklund Gustin, L. (red.). (2019). Vårdande vid psykisk ohälsa - på avancerad nivå. 3 uppl. Lund: Studentlitteratur

Wärdig, Rikard. (2015). Common People: Physical health, lifestyle and quality of life in persons with psychosis and their striving to be like everybody else. Linköping: Linköpings Universitet. http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A865972&dswid=-7715

Referenslitteratur

Dahlborg Lyckhage, E., Lyckhage, G., & Tengelin, E. (Red). (2015). Jämlik vård: normmedvetna perspektiv. Lund: Studentlitteratur

Skärsäter, I. & Wiklund Gustin, L. (red.). (2019). Omvårdnad vid psykiskt ohälsa. 3 uppl. Lund: Studentlitteratur

Wiklund Gustin, Lena. (2012). KBT i omvårdnadsarbetet: om meningsskapande i gemenskap. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur

Kompletterande material

Styrdokument och vetenskapliga artiklar kan tillkomma